เกษตร กูรู

เงื่อนไขการและขอกำหนดของการให้บริการ

นโยบายการใช้งาน

การสมัครสมาชิก การลงประกาศ การใช้งาน หรือการเข้าถึง เว็บไซต์ KasetGuru.com เป็นการแสดงเจตนาตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบาย ของ KasetGuru.com ดังต่อไปนี้ทุกประการและตลอดเวลา ในฐานะ “ผู้ใช้งาน” หรือ “ผู้ใช้บริการ”

  1. กฎการใช้งานและการเป็นสมาชิก

   1.1 “ผู้ใช้งาน” 1 บุคคลหรือ 1 สถานประกอบการ สามารถสมัครสมาชิกได้ 1 บัญชีสมาชิกเท่านั้น โดย “ผู้ใช้งาน” ผู้ถือบัญชีสมาชิกจะมีสิทธิหน้าที่และความรับผิดในทุกการดำเนินการภายใต้บัญชีสมาชิกนั้นๆ

   1.2 “ผู้ใช้งาน” ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ควรได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองก่อนใช้งานเว็บไซต์ KasetGuru แม้โดยทั่วไปแล้วการใช้งานเว็บไซต์ KasetGuru จะเอื้อต่อการดำรงชีพตามสมควรและสมแก่ฐานะของผู้เยาว์แล้วก็ตาม ทั้งนี้ หากผู้เยาว์ใช้งานเว็บไซต์ KasetGuru ต่อไป ถือว่าผู้เยาว์ดังกล่าวได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองแล้ว

   1.3 “ผู้ใช้งาน” สามารถสมัครสมาชิกและใช้งานเว็บไซต์ KasetGuru ได้ต่อเมื่อ “ผู้ใช้งาน” อยู่ในประเทศที่ได้รับอนุญาตตามดุลพินิจของ KasetGuru เท่านั้น

   1.4 “ผู้ใช้งาน” ต้องให้ข้อมูลสมาชิกตามจริง และให้ข้อมูลการติดต่อของ “ผู้ใช้งาน” ในพื้นที่ที่ KasetGuru ได้จัดเตรียมไว้เท่านั้น

   1.5 ในการใช้งานเว็บไซต์ KasetGuru “ผู้ใช้งาน” ต้องไม่กระทำการใดอันขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ไม่ล่วงละเมิดสิทธิใดๆ ของ KasetGuru หรือบุคคลอื่น และไม่กระทำการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อ KasetGuru หรือบุคคลอื่น

   1.6 KasetGuru สงวนสิทธิในการปิดกั้นการเข้าสู่ระบบหรือระงับบัญชีสมาชิกของ “ผู้ใช้งาน” รายใดๆ ก็ตาม โดย KasetGuru ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ซึ่งถือเป็นสิทธิขาดและขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ KasetGuru แต่เพียงผู้เดียว

   1.7 สิทธิของ “ผู้ใช้งาน” ขึ้นอยู่กับกฎหมาย และนโยบายของ KasetGuru ทั้งนี้ การยุติข้อโต้แย้งและข้อพิพาทต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและการตัดสินใจของ KasetGuru แต่เพียงผู้เดียว

   1.8 KasetGuru ไม่มีความรับผิดไม่ว่าตามหลักการทางกฎหมายใด ต่อความเสียหายหรือสูญหายในการใช้งานเว็บไซต์ KasetGuru ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายหรือสูญหายในลักษณะใดก็ตาม

   1.9 KasetGuru สงวนสิทธิในการโอนเว็บไซต์ KasetGuru บริการทุกประเภทของ KasetGuru รวมทั้งสิทธิและหน้าที่ของ KasetGuru ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แก่บริษัทในเครือหรือบุคคลภายนอก โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องได้รับอนุญาตจาก “ผู้ใช้งาน”

  2. กฎการลงประกาศ

   2.1 “ผู้ใช้งาน” ต้องไม่ลงประกาศขายสินค้าหรือบริการด้วยข้อมูลที่เป็นเท็จ ฉ้อฉล หรือสร้างความเสียหายให้แก่บุคคลอื่น

   2.2 “ผู้ใช้งาน” ต้องใช้ภาพสินค้าจริงในการลงประกาศ ไม่ใช้ภาพที่เป็นของบุคคลอื่น และไม่ใช้ภาพที่มีเครื่องหมายของเว็บไซต์อื่นที่มิใช่เว็บไซต์ของ “ผู้ใช้งาน” เอง

   2.3 ราคาที่ระบุในประกาศ ต้องเป็นราคาสุทธิหรือราคาเต็มของสินค้าหรือบริการ และหาก “ผู้ใช้งาน” ลงประกาศขายสินค้าหรือบริการที่มีของแถม ต้องระบุมูลค่าของของแถมนั้นไว้ในประกาศให้ชัดเจน ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

   2.4 “ผู้ใช้งาน” ต้องให้ข้อมูลการติดต่อของ “ผู้ใช้งาน” ในพื้นที่ที่ KasetGuru ได้จัดเตรียมไว้เท่านั้น

   2.5 “ผู้ใช้งาน” ต้องลงประกาศขายสินค้าหรือบริการจำนวน 1 รายการสินค้าหรือบริการต่อ 1 ประกาศเท่านั้น โดยต้องไม่ลงประกาศสินค้าหรือบริการรายการเดียวกันจำนวนหลายประกาศ ต้องไม่ใช้บัญชีผู้ใช้งานหลายบัญชีในการลงประกาศสินค้าหรือบริการรายการเดียวกัน และต้องไม่ลงประกาศสินค้าหรือบริการหลายรายการในประกาศเดียวกัน

   2.6 “ผู้ใช้งาน” ต้องปฏิบัติตามนโยบายการลงประกาศขายสินค้าหรือบริการ ดังต่อไปนี้
    

   ประเภทของสินค้า

   ลงประกาศได้

   ห้ามลงประกาศ

   1

   สินค้าเกษตร และใช้สำหรับการเกษตร

    

   2

   สินค้าอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการเกษตร

    

    

   2.7 หาก KasetGuru พบว่า “ผู้ใช้งาน” ลงประกาศโดยฝ่าฝืนกฎการลงประกาศ หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่า “ผู้ใช้งาน” กระทำการเช่นนั้น KasetGuru สงวนสิทธิในการลบประกาศ ระงับการแสดงประกาศ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศ รวมทั้งปิดกั้นการเข้าสู่ระบบและระงับบัญชีสมาชิกของ “ผู้ใช้งาน” โดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่ “ผู้ใช้งาน” ล่วงหน้า ซึ่งถือเป็นสิทธิขาดและขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ KasetGuru แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ KasetGuru ไม่มีภาระผูกพันหรือความรับผิดใดในการดำเนินการนี้ 

KasetGuru สงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง นโยบายการใช้งานนี้ รวมทั้งกฎ ข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อจำกัดอื่น ตามที่ KasetGuru เห็นสมควรได้โดยไม่ต้องบอกกล่าว โดยจะแสดงไว้โดยเปิดเผยในเว็บไซต์ KasetGuru จึงเป็นหน้าที่ของ “ผู้ใช้งาน” ที่ต้องตรวจสอบนโยบาย กฎ ข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อจำกัดต่างๆ ด้วยตนเอง

“ผู้ใช้งาน” ได้อ่านและเข้าใจข้อความทั้งหมดแล้ว และเข้าใจว่าการกด “สมัคร” หรือ “ลงขาย” หรือการกดเข้าสู่หน้าถัดไปของเว็บไซต์ KasetGuru คือการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง “ผู้ใช้งาน” ประสงค์ให้มีผลบังคับต่อไป

 

สงวนลิขสิทธิ์ @ kasetguru.com 2017